EGO THAILAND l ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของชุดกีฬา EGO -www.egosportthailand.com

เรื่องราวของเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท อีโก้สปอร์ตอินเตอร์เนชัลแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจที่จะนำเสนอเสื้อผ้ากีฬาที่มีคุณภาพ พร้อมกับราคาที่เหมาะสมด้วยประสบการณ์ทางด้านเสื้อผ้ามากว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเสื้อผ้ากีฬาทุกชนิด และมีการพัฒนาทางด้านการผลิตเสื้อผ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุง และพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ทั้งหมดนี้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านเสื้อผ้ากีฬาอย่างครบวงจรจนถึงปัจจุบัน

 

     

 

วิสัยทัศน์และอุดมการณ์

บริษัทมุ่งเน้นในด้านความสำเร็จระยะยาว ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจะต้องมีมาตรฐานสูงสุดในการทำงาน โดยหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นคือ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในตลาดเสื้อผ้ากีฬา โดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และงานบริการที่มีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านราคาและคุณภาพ ทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นแค่ลูกค้า แต่เป็นเหมือนดั่งครอบครัวของอีโก้สปอร์ตด้วยเช่นกัน นี่เป็นแนวทางของบริษัทที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมีผลกำไร และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้าในระยะยาว

 

 

 

 

 

 

  TOP